Site Title – Blog Name – Blog Title ?

October 30, 2009

Likhetsprincipen i Bostadsrättsförening

Filed under: Justitia Sueca — dr Herman Minkowski @ 11:40 am

Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.  Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt.

I svensk rätt är principen fastlagd i regeringsformens 1 kap. 9 §: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

  Likhetsprincipen (förkortad LP) är alltså en grundläggande princip och frågan är om det finns undantag
  Jag ska här diskutera LP i bostadsrättsföreningar (BRF)
  LP gäller i ekonomiska föreningar också, och eftersom BRF är en ekonomisk förening så gäller den för den också.Bostadsrättsnämnden BRN har uttalat sig i denna fråga. beslut 41/2004 och enligt dem så GÄLLET INTE LP i allt som föreningen företar sig, t ex inte p-plats, motionslokaler, kurser som de anordnar osv. Det är endast själva bostaden som LP gäller för, menar de.  De skriver att i de fall då  LP strider mot principen om Avtalsfrihet,  då har Avtalsfriheten högre prioritet!
  Jag har under åren som gått försökt få detta prövat i domstol, men inte lyckats.   Domstolen prövar inte huruvida lagar tillämpas korrekt. Domstolen prövar endast tvister där ena parten lidit skada men det är också omgärdad med mång om och men…. så det är ingen enkel sak, det krävs juridiska kunskaper att driva den typ av ärenden (dvs då lagar tolkas på ett underligt sätt)
  Vidare anser DO (Diskrimineringsombudsmannen) att undantag från LP inte kan betraktas som en fråga om diskriminering, de har inget med varandra att göra.
  Jag hävdar tvärtom att syftet med LP  är bl a att motverka maktmissbruk ;  diskriminering är ju en form av maktmissbruk.  Det är underförstådd.
  DO :a iställning innebär att Sverige har en lag i regeringsformen som lätt kan kringgås,  det kan inte ens prövas i domstol. Detta är jämförbart med apartheid lagar!Den som köpt en bostadsrätt borde ha rätt att även delta i föreningslivet, att kunna bli vald, att få p-plats , få nyttja gästlägenhet osv  enligt vad  BRN skriver.
  Köpet av bostadsrätten gäller bara bostaden och inte annat.Då är nästa fråga vilka lagar gäller för besittningsrätten. Kanske kan man kringgå den också ?Jo, det kan man… Det finns sätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren och skydded är ganska svag i praktiken.
  Det finns ju i lagen formulerad fall då BRF kan kräva avhysning och sälja bostaden på auktion till löjliga priser.
  Det visar sig att BRF kan fabricera konstiga motiveringar som passar in i dessa fall, och då kommer ord att stå mot ord, men i sådana fall är det praxis att den starkare parten dvs BRF blir betrodd.
  I Sverige sitter ingen säkert på sin bostadsrätt.

  bl@bl.nu
  date Wed, Aug 5, 2009 at 1:03 PM
  subject en fråga om likhetsprincipen
  mailed-by gmail.com

  Jag har läst er bok Bostadsrättsföreningar och vile ha svar på frågan hur det tillämpas på BRF.
  Min Styrelse hävdar att Likhetsprincipen inte gäller p-platser, festlokal, motionssal, affärslokal som de kan hyra till den de vill och behöver inte motivera ett avslag

  Svar: Jag bedömer det som att likhetsprincipen gäller även för dessa nyttigheter som bostadsrättshavarna kan utnyttja. När det gäller affärslokalen hyrs den väl ut till någon utomstående, så där kan väl inte likhetsprincipen bli aktuell över huvud taget.
  Med vänlig hälsning!

  Björn Lundén
  Björn Lundén Information AB
  Box 84820 64  Näsviken

  0650-54 14 00, 070-54 14 005
  www.blinfo.se

  Öppet brev till HSB  (inget svar)

  Monica Nilsson <Monica.Nilsson@malmo.hsb.se>
  date Wed, Aug 5, 2009 at 12:49 PM
  subject Re: Konflikthantering

  Styrelsen Stenbocken hävdar att den s k Likhetsprincipen gäller ej annat än bostadsrätten, dvs inte p-platser, motionssal, festsal,  rätt att bli vald till föreningsaktiviteter osv. Denna motivering ligger till grund för deras vägran att hyra p – plats till mig.  Men jag kan inte utläsa detta ur lagen, som jag citerar här. Finns den en annan lag som ger stöd åt Styrelsens påstående ?

  Lagen om Ekonomiska Föreningar. 6.13 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

  7.16 § Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: